Главная

1


1. Загальна частина        

1.1.  Правила прийому до  Дніпропетровського регіонального центру професійно-технічної освіти (надалі Дніпропетровського РЦПТО) у 2017 році розроблені згідно:

-   Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. № 449, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 05.2013 року за № 823/23355 (Додаток 1);

- відповідно до Положення про ПТНЗ, затвердженого Постановою КМУ від 05.08.1998 р. № 1240 (Додаток 2);

- ліцензії Дніпропетровського РЦПТО від 05.08.2014р. серії АЕ № 458952 (Додаток 3);

- атестації Дніпропетровського РЦПТО від 05.08.2014р. серії РД №040229 (Додаток 4);

- Статуту Дніпропетровського РЦПТО державна реєстрація від 03.10.2013р. № 12241050005036887 (Додаток 5).  

Ці  правила прийому є обов’язковими для виконання Дніпропетровським РЦПТО.

1.2. До Дніпропетровського РЦПТО приймаються громадяни України, іноземці, особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно – технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками,  а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до Дніпропетровського РЦПТО здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок бюджетних коштів на 2017 рік на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного (регіонального) замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.6. Прийом громадян понад державне (регіональне) замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.


2.Приймальна комісія

 2.1. Прийом до Дніпропетровського регіонального центру професійно-технічної освіти  здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Дніпропетровського РЦПТО Кривозуб Віктор Маркович, наказом від 16.11.2015р. №394 визначено та затверджено персональний склад комісії та  порядок її роботи (Додаток 6).

2.3. Правила прийому до Дніпропетровського регіонального центру професійно-технічної освіти на 2017 рік розроблено відповідно до законодавства України, затверджуються директором Дніпропетровського РЦПТО за погодженням з Департаментом освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації  до 01 грудня 2016 року.

         2.4. Приймальна комісія:

-  організовує прийом заяв та документів;

-  проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії  або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення   та   забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування після закінчення навчального закладу;

-  організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

-   приймає   рішення   щодо   осіб   рекомендованих   до   зарахування   до  професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує списки;

-  організовує роботу щодо комплектування  навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

         -  вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

          2.5. Правила прийому до Дніпропетровського регіонального центру професійно-технічної освіти доводяться до відома вступників через засоби масової інформації (http://drcpto.org.ua) та інформаційні стенди.

2.5.1.Правила прийому обумовлюють (Додаток 7):

- перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно за отриманою ліцензією;

     - вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;

     - плановані обсяги прийому на 2017 рік

     - освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників;

     - строк навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями;

     - форми та ступеневість навчання;

2.5.2. Під час прийому вступників до Дніпропетровського РЦПТО враховуються обмеження з професій та спеціалізацій за віком вступників, статтю згідно освітньо-кваліфікаційних характеристик державних стандартів та медичними показниками відповідно до наказу МОЗ від 21.05.2007 р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», (Додаток 8).

2.5.3. Прийом Дніпропетровського РЦПТО проводиться на підставі конкурсного відбору.  Перелік вступних випробувань за професіями та спеціалізаціями, порядок і форми їх проведення  (Додаток 9);

    - порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал, перевагу мають вступники з більш високим середнім балом документу про освіту: свідоцтва про базову загальну середню освіту або атестата про повну загальну середню освіту.

2.5.4. Порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань здійснюється апеляційною комісією (наказ від 16.11.2015 р. №395) (Додаток 10);

 2.5.5. Порядок роботи приймальної комісії відповідно до наказу Дніпропетровського РЦПТО від 16.11.2015р. №394.

Приймальна комісія працює за адресами: вул. Героїв Сталінграду, 229; вул. Краснопільська, 8б; вул. Шинна, 10. Робочі дні: понеділок - п´ятниця; час роботи з 8 до 17 години; вихідні субота, неділя та святкові дні;

2.5.6. Дніпропетровський РЦПТО гарантує надання місць в гуртожитку для  375 учнів, що проживають за межами м. Дніпропетровська. Гуртожиток надається на термін навчання згідно договору на проживання без оплати. Заселення учнів до гуртожитку буде відбуватися 30 та 31 серпня 2017 за адресами: вул. Краснопільська, 6а  та   вул. Шинна, 10а;

2.5.7.Порядок проходження медичного огляду вступників до  Дніпропетровського РЦПТО: усі вступники  потребують обов’язкового професійного медичного відбору, який проводиться у закріпленому медичному  закладі КЗ «Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2», амбулаторія № 4 за адресою вул. Гладкова, 22 та амбулаторія № 5 за адресою вул. Перемоги, 112, (Додаток 11)  або в інших медичних установах за місцем проживання.

2.6. Строки проведення прийому на навчання з усіх професій та спеціальностей здійснюються до 1 вересня 2017 року, встановлюються відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

За видами підготовки: професійно-технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації, прийом здійснюється по мірі комплектування груп або за індивідуальною формою навчання.


 3.Документи для вступу.

    3.1. Вступники особисто подають заяву на ім’я директора Дніпропетровського РЦПТО, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, проходять медичне обстеження з довідкою встановленого зразка для визначення придатності до роботи за обраною професією, як за станом здоров’я так і фізичного розвитку.

           Вступники подають особисто:

-   документ про освіту в оригіналі та його копію (за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію);

-  копію паспорта (свідоцтва про народження для осіб, які за віком не мають паспорта) – 2 екземпляра;

-  копію документа про відношення до військової служби;

-  6 фотокарток розміром 3 х 4;

-  копію ідентифікаційного коду – 2 екземпляра;

-  характеристику;

     -  копії документів,  що  дають  право  на  пільги до вступу у ДРЦПТО (за наявності);

     -  копію військового квитка або приписного посвідчення;

-  медична форма 086/о (Додаток 12);

Прийом документів від інтернатного закладу до Дніпропетровського РЦПТО здійснювати на підставі акту прийому між інтернатом та Центром (Додаток 13).

Документи передавати обов’язково в присутності дитини при наявності медичної довідки щодо визнання її професійної придатності з обраної професії.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.


  4.Умови прийому

 4.1. Прийом до Дніпропетровського РЦПТО проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

-  за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту (Додаток 9);

     Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту» (Додаток 14), об`єднаного засідання голів методичних комісій педагогічних працівників (Додаток 9).

4.2. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.


 5.Зарахування.

 5.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», надане таке право;

- діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету  Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказано навчання за обраною професією та спеціалізацією відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким Законом України  "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи" (796-12) надане таке право;

- особи, яким відповідно до  Закону України  "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи" (796-12) надане таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

-  особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

         5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

-  випускники середньої загально - освітньої школи, нагороджені золотою, срібною медаллю;

-  учасники міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів з предметів за умови, якщо вони вступають за професіями ( спеціальностями), для яких вищезазначені професії є профільними;

- випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою  і вступають до Дніпропетровського РЦПТО за відповідними професіями (спеціальностями);

-  особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

       5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного   відбору приймальна  комісія  приймає  рішення,  оформляє  протокол  та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до   Дніпропетровського РЦПТО за обраною формою навчання.

      5.4. У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії Дніпропетровського РЦПТО (директор Кривозуб В.М.).

      5.5. Зарахування  до Дніпропетровського РЦПТО здійснюється наказом директора Дніпропетровського РЦПТО.

     5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Дніпропетровського РЦПТО може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

         5.7. Зарахування до професійно-технічного навчального закладу на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного (регіонального)  замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

      У відповідності зі статтею № 40 Закону України  «Про освіту» Дніпропетровський РЦПТО здійснює прийом учнів, які потребують соціальної допомоги, реабілітації та не мають базової середньої освіти. Прийом вступників, які не досягли 18 років проводиться на підставі угод з підприємствами та за направленням управління - служби у справах дітей.

      Випускники спеціальних загальноосвітніх шкіл комплектуються в окремі групи за професією Маляр.

    На навчання за професією Слюсар з ремонту автомобілів на базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти з терміном навчання 2,5 роки приймаються випускники 9-х класів за умови, що на час закінчення  навчання їм виповниться 18 років.


 6.Прикінцеві положення

 6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі. 

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Дніпропетровського РЦПТО. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) ДРЦПТО може проводити додатковий прийом. 

    6.3. Особам, які не зараховані до Дніпропетровського РЦПТО, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

      6.4. Матеріали, що засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням правил прийому до Дніпропетровського регіонального центру професійно-технічної освіти здійснюється Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації.

  

Заступник директора

з навчально-виробничої роботи                                                                          Н.С.Іволжатова