Главная
Формувальний
 
                2011 р.
1.Розробка проектів теоретико-методичних засад управління системою роботи ПТНЗ по формуванню професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю.
2.Розробка моделі організації навчального процесу на базі компетентнісного підходу до підготовки кваліфікованих робітників з будівельного профілю.
3.Експериментальна перевірка навчальних планів і програм.
4.Експериментальна    апробація   моделі   організації  навчального
процесу відповідно до розроблених теоретико-методичних засад управління системою роботи ПТНЗ з професій будівельного профілю.
5.Кореляційний  аналіз отриманих результатів.
6.Коригування змісту теоретико-методичних засад управління системою роботи ПТНЗ по формуванню професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю відповідно до результатів експериментальної перевірки функціонування моделі організації навчального процесу та вимог сьогодення.
7.Оцінка впровадження   професійної    підготовки   кадрів   по
формуванню мобільності майбутніх робітників на основі теоретико-методичних засад управління системою роботи ПТНЗ будівельного профілю.
 
Узагальнюючий    2012 р.
 
           2012 р.
1.Обробка і систематизація та впровадження одержаних в результаті експериментальної роботи даних, узагальнення результатів наукового пошуку.
2.Підведення   підсумків    дослідження,    формулювання      основних
висновків, перспектив подальшого дослідження обраної теми,   оформлення звітів.
3.Оформлення   результатів    досліджень    у    вигляді      методичних
рекомендацій щодо впровадження теоретико-методичних засад.
3.Оформлення результатів досліджень у вигляді методичних рекомендацій щодо впровадження теоретико-методичних засад управління системою ПТНЗ по формуванню професійної мобільності майбутніх робітників будівельного профілю для навчальних закладів системи професійно-технічної освіти.
4.Підготовка публікацій та їхнє видання.
5.Організація і проведення семінарів, науково-практичних конференцій з метою обговорення і розповсюдження досвіду експериментальної роботи.
6.Видання учасниками експерименту методичних рекомендацій, посібників з досвідом впровадження   теоретико-методичних засад управління системою роботи ПТНЗ по формуванню професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю.
7.Розробка Положення про сертифікацію педагогів за результатами стажування з питань впровадження теоретико-методичних засад управління ПТНЗ по формуванню професійної мобільності майбутніх робітників будівельного профілю.
                                  
 
 
ТЕРМІНИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ.
Початок 2009 рік                                                            Закінчення   2012 рік
Етапи експерименту.
Констатувальний   2009 р. 
 1.Підготовка нормативно-правової бази для проведення експерименту ( згода МОН України, регіональних управлінь освіти і науки, пілотного навчального закладу, розклад занять з групою).
2. Вивчення та аналіз європейського досвіду підготовки фахівців будівельного профілю на основі ключових компетенцій.
3. Розробка завдань для творчої групи за напрямом дослідження.
4.Аналіз тенденцій розвитку будівельної   галузі у Дніпропетровському регіоні та Україні в цілому.
5.Вивчення законодавчої та нормативної документації, необхідної для  розробки експериментальних матеріалів.
6.Проведення для членів Ради та творчої  групи експериментального педагогічного майданчика науково-практичних семінарів з розробки та впровадження теоретико-методичних засад управління системою роботи ПТНЗ по формуванню професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників.
7.Вивчення та систематизація даних щодо матеріально-технічного забезпечення ПТНЗ регіону, які здійснюють підготовку кваліфікованих робітників з професій будівельного   профілю.
8.Розробка концепції та основних теоретико-методичних засад управління системою роботи ПТНЗ по формуванню професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю.
9.Забезпечення комп’ютерною технікою експериментального майданчика.
10.Проведення     маркетингових     досліджень   щодо   вибору   серед
господарюючих суб’єктів будівельної галузі   регіону провідних підприємств для подальшої їх участі у експериментальних дослідженнях.
11.Проведення анкетування роботодавців, випускників та учнів Центру.
12.Проведення засідання Фахової ради Центру.
13.Обробка та узагальнення даних анкет роботодавців, випускників, учнів будівельного профілю.
14.Розробка експериментальної документації щодо напрямків підготовки по формуванню професійної мобільності робітничих професій будівельного профілю з урахуванням рекомендацій Фахової ради та роботодавців.
 
 Формувальний  2010 р. – 2011 р.
 
          2010 р.
1.Експериментальна перевірка гіпотез, положень досліджень, зокрема   коригування розробленої експериментальної документації щодо формування професійної мобільності майбутніх робітників будівельного профілю.
2.Проведення для учасників експерименту науково-практичних семінарів щодо впровадження теоретико-методичні засади управління системою роботи ПТНЗ по формуванню професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю.
3.Створення програмно-методичних матеріалів для організації навчального процесу відповідно до теоретико-методичних засад управління системою роботи ПТНЗ по формуванню професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників будівництва. 4.Дослідження впливу новітніх засад управління системою роботи ПТНЗ на якість підготовки робітничих кадрів з професій будівельного профілю.
5.Обгрунтування потреб матеріально-технічного забезпечення навчального   процесу     при     формуванні   професійної     мобільності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю.         
                                   
 

ОСНОВНІ  НАПРЯМИ  ДОСЛІДЖЕННЯ  ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОГО  МАЙДАНЧИКА :

1. Розробка концепції управління системою роботи ПТНЗ по формуванню професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю.
 
2.Визначення потреби сучасного ринку праці у робітничих професіях будівельного профілю за рівнями кваліфікацій та компетенцій.
 
3.Формування переліку професій будівельного профілю, відповідно до якого будуть розроблятися   теоретико-методичні засади управління системою роботи ПТНЗ по формуванню професійної мобільності .
 
4.Розробка моделі професійно-мобільного кваліфікованого робітника будівельного профілю.
 
5.Розробка та обґрунтування теоретико-методичних засад управління системою роботи ПТНЗ по формуванню мобільного робітника.
 
6. Розробка системи роботи ПТНЗ по формуванню професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників.
 
7.Розробка організаційної моделі оперативного управління системою роботи ПТНЗ по формуванню професійної мобільності майбутнього кваліфікованого робітника будівельного профілю.
 
8.Експериментальна перевірка системи роботи ПТНЗ по формуванню професійної майбутнього кваліфікованого робітника та системи управління нею.
9.Розробка та апробування навчально-програмної документації для підготовки кваліфікованих професійно мобільних робітників будівельного профілю.
 
10.Розробка та обґрунтування нормативів навчальних ресурсів і потреб матеріально-технічного забезпечення навчального процесу за оновленими засадами по формуванню професійної мобільності робітників будівельного профілю.
 
11.Розробка методичних рекомендацій по управлінню системою роботи професійно-технічних закладів будівельного профілю по формуванню професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників.
 
12.Дослідження можливості використання кваліфікованих професійно-мобільних   робітників на підприємствах будівельної галузі.
 
13.Розробка організаційних і правових засад діяльності Всеукраїнського навчально-виробничого центру стажування і сертифікації педагогічних працівників ПТНЗ України та фахівців будівельної галузі.
 
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКСПЕРИМЕНТУ.
 
НАУКОВО - МЕТОДИЧНА РАДА:
 1. Радкевич В.О. – директор Інституту професійно-технічної освіти АПН України.
 2. Сушенцева Л.   Л. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії управління професійно-технічною освітою Інституту професійно-технічної освіти АПН України.
 3. Демура А.Л. - заступник начальника Головного управління освіти і науки Дніпропетровської Облдержадміністрації.
 4. Кривозуб В.М. - директор Дніпропетровського регіонального центру професійно-технічної освіти.
 5. Козловський Г.Ф. - заступник директора навчально-методичного центру профтехосвіти у Дніпропетровській області.
 6. Пінтюк В.Ф. – виконавчий директор організації роботодавців у будівництві Дніпропетровської області.
 7. Сова І.М. - голова Дніпропетровського обкому профспілки працівників будівництва та промбудматеріалів. 

ВИКОНАВЧА РАДА:

 1. Балуда О.В. - методист Дніпропетровського регіонального центру професійно-технічної освіти.
 2. Іволжатова Н.С. - заступник директора з навчально-виробничої роботи Дніпропетровського регіонального центру професійно-технічної освіти.
 3. Гуріна Т.К. - викладач спецтехнології будівельних дисциплін Дніпропетровського регіонального центру професійно-технічної освіти.
 4.  
 
ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА   ДІЯЛЬНІСТЬ
 за темою :
  
«Теоретико - методичні засади управління системою роботи ПТНЗ по формуванню професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю»
 
 
Актуальність дослідження:  Проблема сьогодення - підготовка конкурентноспроможних фахівців, забезпечення їх високого професійного рівня та мобільності, створення умов для максимального розкриття талантів і творчого потенціалу молодих робітників.
Темпи технологічного переоснащення, сучасних виробництв такі, що значна кількість знань втрачає актуальність через 3-5років, тому однією з важливих вимог до сучасних робітників є професійна мобільність, тобто здатність швидко оволодівати професійними новинками галузі, новими спеціальностями, розуміти зміни, що відбуваються, своєчасно на них реагувати.
Перебудова української професійно-технічної освіти передбачає реалізацію комплексних завдань у навчально-виховній сфері, потребує опрацювання і впровадження нової концепції професійно-технічної освіти, її стандартів, навчальних планів, програм, підручників, навчальних посібників, які б враховували головні соціально-культурні тенденції розвитку сучасного суспільства.                    
Перехід до ринкових умов господарювання вимагає змін у набутті знань, наповнення їх новим змістом, інших організаційно-педагогічних засад. У зв'язку з цим необхідно значно поширити інтерес до вивчення теоретико-методологічних та методичних аспектів підготовки кваліфікованих робітників.
Щоб процес навчання в професійно-технічних навчальних закладах не набув суб’єктивно-інтуїтивного або імперативного характеру, для цього потрібні педагогічні й методичні дослідження, спрямовані на визначення нових засад освіти, навчання й концептуальних шляхів впровадження їх в навчально-виховний процес ПТНЗ.
Об’єктами досліджень стануть такі кардинальні проблеми в діяльності закладів професійно-технічної освіти, як: зміни управління системою роботи ПТНЗ, професійно-кваліфікаційної структури робітничих професій, оновлення системи підготовки та підвищення якості підготовки робітників у різних типах професійно-технічних навчальних закладів, створення постійно діючої системи підвищення їх кваліфікації.
Доцільністю реалізації   дослідницької   роботи є відсутність на даний момент систематизованих напрацювань у сфері теоретичних досліджень та реальної практики освітньої діяльності ПТНЗ, орієнтованої на різнобічні компетенції випускника, здатного реалізувати себе на сучасних підприємствах та розвивати інноваційні напрями будівельної індустрії.
Оскільки Центр має значні здобутки щодо розвитку професійної освіти за галузевим спрямуванням, вибір професій будівельного профілю для експерименту є обґрунтованим.
Враховуючи наведені аргументи, експериментальні дослідження щодо розробки та впровадження науково-дослідної  теми «Теоретико-методичні засади управління системою роботи ПТНЗ по формуванню професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників» при підготовці фахівців з робітничих професій будівельного профілю є актуальними, а доцільність роботи експериментального педагогічного майданчика є обґрунтованою.
Гіпотеза дослідження полягає в тому, що діяльність ПТНЗ по формуванню професійної мобільності майбутнього кваліфікованого робітника буде більш ефективною за умови:
-          впровадження моделі професійно-мобільного кваліфікованого робітника;
-         формування змісту підготовки професійно-мобільного кваліфікованого робітника на засадах компетентнісного підходу;
-          розробки та впровадження системи роботи ПТНЗ по формуванню професійної мобільності майбутнього кваліфікованого робітника та системи управління нею.