Невід’ємною частиною фізичного розвитку і становлення особистості в дитячому, підлітковому та юнацькому віці є фізичне виховання школярів. Рухливі і спортивні ігри – один із універсальних засобів фізичного виховання та розвитку особистості. Однією з найпопулярніших спортивних масових ігор, що набула широкого розповсюдження в Україні, є волейбол. Усі рухи, уживані у волейболі, мають природний характер, що базується на бігу, стрибках і метаннях, тому за правильного навчання вихованці засвоюють їх порівняно легко. Водночас заняття волейболом підвищують м’язово-рухові відчуття, покращують зоровий і кінестетичний контроль за виконанням рухів, сприяють розвитку кісток і збільшують період їх зростання, розвивають силу, спритність, швидкість рухів, підвищують дієздатність вегетативних органів дітей та учнівської молоді.

Гра у волейбол потребує від вихованців максимального прояву фізичних можливостей, вольових зусиль і вміння використовувати набуті навички. Формуються ціннісні орієнтації та емоційна сфера: життєрадісність, бадьорість, лідерство, бажання перемогти. Розвивається відчуття відповідальності, колективізму, швидкість прийняття правильних рішень. Завдяки емоційності гра у волейбол є засобом не тільки фізичного розвитку, а й активного відпочинку. Широкому розповсюдженню волейболу сприяє також порівняно нескладне й недороге обладнання: спортивний майданчик, волейбольна сітка та м’ячі.

Створення  гуртка обумовлено необхідністю вдосконалення наявної практики фізкультурно-спортивної діяльності юного покоління засобами позашкільної освіти та розроблення сучасного програмно-методичного забезпечення для освітньої діяльності гуртків, творчих об’єднань, секцій фізкультурно-спортивного напряму. Актуальність  гуртка “Волейбол” полягає в залученні дітей і учнівської молоді до занять фізичними вправами і спортом, формуванні в них ціннісного ставлення до власного здоров’я й навичок здорового способу життя, профілактиці асоціальної поведінки, створенні умов для професійного самовизначення та активного дозвілля тощо.

Метою  занять є фізичний, інтелектуальний і духовний розвиток дітей та учнівської молоді засобами фізкультурно-спортивної діяльності, мотивація юного покоління до фізичного розвитку і збереження власного здоров’я засобами волейболу.

Завдання  гуртка:

– популяризація навичок здорового способу життя, виховання бережливого ставлення до свого здоров’я й здоров’я довколишніх як найвищої соціальної цінності особистості засобами волейболу і спортивних ігор;

– зміцнення здоров’я і сприяння гармонійному фізичному розвитку особистості у процесі гри у волейбол і фізкультурно-спортивної діяльності;

– формування стійкого інтересу до занять волейболом і спортивними іграми;

– розвиток у вихованців основних фізичних якостей і рухових здібностей;

– набуття теоретичних знань і практичного досвіду гри у волейбол;

– засвоєння техніки й тактики гри у волейбол;

– виховання морально-вольових і психологічних якостей особистості засобами фізичної культури та спорту;

– формування культури поведінки, почуття такту і ввічливості, почуття власної гідності;

– формування навичок самостійних занять фізичними вправами, розвитку фізичних якостей;

– організація змістовного соціального дозвілля юного покоління.

  Заняття в гуртку забезпечує формування таких компетентностей вихованців:

– пізнавальної – ознайомлення вихованців із теорією, технікою, тактикою волейболу, оздоровлювальним впливом спортивних ігор на організм людини;

– практичної – розвиток основних рухових якостей вихованців (швидкості, витривалості, спритності, сили тощо);

– творчої – гармонійний розвиток вихованців, формування в них індивідуального стилю пізнавальної і творчої діяльності;

– соціальної – формування в дітей та учнівської молоді мотиваційних налаштувань до фізичного, розумового, духовного самовдосконалення, розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості (працелюбства, наполегливості, відповідальності, самоконтролю) тощо.